Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Mychandise V.O.F., gevestigd aan de Konijnenberg 135 4825BC Breda en handelend onder de (handels)namen
Mychandise, De Merchandise Fabriek en MijnFanshop.
  

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Mychandise V.O.F. ,
aan derden gedaan, op alle door Mychandise V.O.F. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op
alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Mychandise V.O.F. met derden aangegaan.
Voornoemde derden worden hierna aangeduid als koper.
1.2 Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht plaats van totstandkoming van de
overeenkomst.
1.3 Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeerd door Nederlands recht.
1.4 Indien koper inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Mychandise V.O.F. niet bindend indien zij afwijken
van deze voorwaarden.
1.5 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Mychandise V.O.F. te enige tijd toegepast zijn altijd
incidenteel en geven koper nooit recht zich later daarop te beroepen of als vaststaand voor zich op te eisen.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen en offertes van Mychandise V.O.F., in
welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend. Mychandise V.O.F. kan een vrijblijvend aanbod herroepen, ook nog
binnen 3 werkdagen nadat de koper de orderbevestiging heeft ontvangen.
2.2 Voor zover de koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting
dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is
gekomen, doet koper dit op eigen risico.

 

3. Opdrachten/overeenkomsten

3.1. Alle met Mychandise V.O.F. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging
door Mychandise V.O.F. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden
Mychandise V.O.F. eerst nadat deze door Mychandise V.O.F. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag
namens Mychandise V.O.F. overeenkomsten sluiten.
3.2 In geval van non-betaling van enig opeisbaar bedrag, surseance, wettelijke schuldsanering of faillissement
van koper of indien de koper in staat van liquidatie geraakt, heeft Mychandise V.O.F. het recht het contract
of het niet uitgeleverde gedeelte daarvan zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren.

 

4. Prijzen en zekerheid

4.1 Alle prijzen (inclusief tarieven) van de zijde van Mychandise V.O.F. zijn exclusief BTW. De verschuldigde
BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover Mychandise V.O.F. in verband met de levering aan koper
kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan Mychandise V.O.F. deze de koper apart in rekening
brengen.
4.2 Mychandise V.O.F. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid te eisen, waarbij nakoming
van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

 

5. Levertijd, transport en transportrisico

5.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en worden
naar besten weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn voor Mychandise V.O.F. niet
bindend.
5.2. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, geeft koper nooit het recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem
niet uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere overeenkomst mocht voortvloeien.
5.3 Het transport van de bij Mychandise V.O.F. bestelde goederen geschiedt voor rekening van koper. De
vrachtkosten zullen aan koper worden doorbelast, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.4 Het transport van de bij Mychandise V.O.F. bestelde goederen reizen vanaf het moment van afzending
voor risico van de koper. Ook wanneer franco levering is afgesproken, is koper aansprakelijk voor alle schade
tijdens vervoer geleden.

 

6. Betalingen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient 100% van de betaling van de door Mychandise
V.O.F. toegezonden facturen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de koper
derhalve zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.
6.2 Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op een door Mychandise V.O.F.
aan te wijzen bank- of girorekening.
6.3 Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na schriftelijke overeenstemming tussen Mychandise V.O.F. en
koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende
transacties kan op voorgaande kortingen derhalve geen beroep worden gedaan.
6.4 Indien de betaling van de toegezonden factuur niet naar volledigheid heeft plaatsgevonden binnen de
gestelde termijnen, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mychandise V.O.F.,
zonder enige ingebrekestelling, het recht de koper over het gehele door hem verschuldigde bedrag van de
vervaldag af een rente in rekening te brengen van 1,0% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de
aan Mychandise V.O.F. verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper alle op de invordering
vallende kosten, zowel gerechtelijk- als buitengerechtelijke (incasso-)kosten te verhalen.
6.5 Betaling van de factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op koper over , zodra deze het gehele betreffende
factuurbedrag heeft voldaan aan Mychandise V.O.F. Tot zo lang blijven de geleverde goederen te allen tijde
eigendom en ter beschikking van Mychandise V.O.F. Bij niet tijdige betaling Mychandise V.O.F. te allen
tijde gerechtigd om de betreffende goederen bij koper, of bij doorlevering de klant van koper, terug te halen.
Koper dient hieraan volledig mee te werken.

 

8. Reclames, retouren en aansprakelijkheid

8.1 Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten, in opdracht van koper
uitgevoerde bewerkingen op door koper aangeleverde materialen als op factuurbedragen, dienen binnen 8
dagen na ontvangst van goederen, diensten, bewerkingen of facturen, schriftelijk en aangetekend bij Mychandise
V.O.F. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.
Het recht op reclame van de koper vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte en/of verwerkte
goederen.
8.2 De koper dient Mychandise V.O.F. te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid
te onderzoeken. De koper is niet gerechtigd op grond van reclame met betrekking tot een bepaald product of
een bepaalde dienst of bewerking betaling uit te stellen of te weigeren van de betreffende factuur of van
voorgaande of latere facturen.
8.3 Manco's moet de koper onmiddellijk bij aflevering melden door controle aan de hand van de vrachtbrief.
Na ondertekening van de vrachtbrief of afleverlijst door koper vervalt het recht op alsnog levering of
schadevergoeding.
8.4 Retourzendingen dienen vooraf besproken te worden Mychandise V.O.F.. Alleen na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming kunnen onbeschadigde goederen retour gezonden worden. Retourzendingen die
onvoldoende gefrankeerd of onvoldoende verpakt zijn, zullen door Mychandise V.O.F. worden geweigerd.
Alle retourzendingen van koper geschieden voor zijn risico en rekening.
8.5 Mychandise V.O.F. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, derving van inkomsten of verminderde
opbrengst, en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf,
evenement of activiteit die het gevolg is van het niet compleet, niet correct of niet op tijd leveren van
goederen, diensten of bewerkingen. Indien koper aantoont dat Mychandise V.O.F. direct en verwijtbaar
verantwoordelijk is voor het niet compleet, niet correct of niet op tijd leveren van de goederen, diensten of
bewerkingen, dan bedraagt de hoogte van deze aansprakelijkheid maximaal de waarde van de door Mychandise
V.O.F. op die levering betrekking hebbende goederen, verleende diensten of uitgevoerde bewerkingen.

 

9. Overmacht

9.1 Overmacht ontslaat Mychandise V.O.F. van al haar verplichtingen jegens koper. Van overmacht is sprake
indien Mychandise V.O.F. verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen, ten gevolge van
omstandigheden buiten de invloedssfeer van Mychandise V.O.F. zoals mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar,
werkstaking, uitsluiting, onvoorziene stijging van lonen, grondstofprijzen en kosten of door overmacht van
andere aard, waaronder begrepen te late levering door toeleveringsbedrijven, of iedere andere vorm van
gebeurtenissen waarop Mychandise V.O.F. redelijkerwijs geen invloed heeft.

 

10. Speciale producties

10.1 Indien Mychandise V.O.F. van koper opdracht krijgt tot levering van producten of bewerkingen die
overeenkomstig de wens van koper worden voorzien van een speciale afbeelding of een andere bewerking
dient de koper tijdig te zorgen voor duidelijke instructies en reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit dat
nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
10.2 Mychandise V.O.F. is uitsluitend gehouden voorafgaand aan de aflevering een drukproef of monster ter
goedkeuring aan koper te zenden, indien dat voor of bij het verstrekken van de opdacht schriftelijk door koper
is bedongen.
10.3 Koper accepteert bij voorbaat, ook indien er sprake is van een drukproef, geringe afwijkingen in
productkleur, bewerkingskleur, uitvoering en formaten die kunnen worden verklaard door de aard van het
product of bewerking, dan wel door verschillen tussen verschillende productiecharges.
10.4 Mychandise V.O.F. is gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan het door koper bestelde aantal
producten aan koper te leveren en bij koper in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
10.5 Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen maar niet uitsluitend auteursrechten,
modelrechten e.d. die verband houden met of rusten op de door Mychandise V.O.F. bewerkte producten
komen toe aan Mychandise V.O.F..
10.6 Wanneer koper Mychandise V.O.F. opdracht geeft tot het verwerken of bewerken van logo's,
naamsvermeldingen of beeldmerken, al dan niet in eigendom van koper, dan geschied dit voor rekening en
risico van koper.